Click on the play button to start the video. You can read the text while listening. You will find meaning of words by rolling your mouse over the words and expressions.

Practise your comprehension with the exercises on the right hand side menu and practise speaking by recording your reading with the little recorder. You will find a summary of the story in English.

Sina and the Eel

E ta‘atele i atumotu o Pōlenisia le tala e uiga i le ‘āmataga o le niu. Peita‘i, ‘o le tala ‘iā Sina ma lana tuna, ‘o le tala tōtino lava a mātou Sāmoa.

‘O le mea moni, ‘o ‘inei tonu lava i le nu‘u o Sāfune i le vai lenei e taua ‘o le Mata o le Alelo, na fa‘apea na ulua‘i māfua mai ai. ‘Olo‘o fa‘amau i tala o le vavau e fa‘apea o le lālelei o le teine ‘o Sina na māfua ai ona lalata ane se tasi ali‘i mai se isi atumotu. Na ia liu tuna talu ai lona momo‘o i le lālelei o Sina, ma na ‘avea fo‘i lea ma mea na lē fa‘ate‘ia ai le teine i lona vaitā‘ele. Na ‘āmata i le fiafia le mafugata a Sina ma le tuna, ‘ae peita‘i, e le‘i leva ‘ae musu ai loa Sina. Ina ‘ua iloa e le tuna e lē alofa Sina iā te ia, ‘o lea na ia talosagaina ai loa Sina e tipi‘ese lona ulu ma totō i le lau‘ele‘ele ‘ona ‘ua malepe lona fatu.

‘Ole‘ā tupu mai ai se lā‘au e ‘a‘ai ai ma ola ai Sina ma lana fānau . ‘A ‘e tilotilo i se niu ‘ua ‘uma ona o‘a, ‘ole‘ā ‘e iloa ai mata ma le gutu o le tuna. ‘O le ala lenā ‘e te lē fia‘ai ai pe ‘e te fiainu fo‘i i so‘o se mea o Sāmoa ‘e te alu ‘i ai. [Mā ‘o se vaiinu sili ona mālū i le lalolagi.]